Rešenje o utvrđivanju reprezentativnosti sindikataPRIMER REŠENJA O UTVRĐIVANJU 

REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA_______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum) Na osnovu člana 223. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005 i 61/2005) i člana ___ _________________________________ donosim

        (naziv opšteg akta poslodavca)


                                                                          

              

REŠENJE

o UTVRĐIVANJU REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA


_________________________________________________

                                                          (naziv sindikata)
1. Utvrđuje se reprezentativnost sindikata ________________________________________,

                                                                                            (naziv sindikata) 

    koji je upisan u registar sindikata pod brojem ______ od _______________ godine.


2.  Lica ovlašćena za zastupanje i predstavljanje sindikata su:


     - predsednik sindikata ______________ ______________ _______________________

                                          (navesti ime i prezime, zanimanje i posao koji obavlja),