Rešenje o udaljenju zaposlenog sa rada (zbog povrede radne obaveze i kršenja discipline)PRIMER REŠENJA O UDALJENJU ZAPOSLENOG SA RADA 

(zbog povrede radne obaveze i kršenja discipline)_______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum) 
Na osnovu čl. 165. tačka 2) i člana 192. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS" br. 24/2005 i 61/2005), i člana ____  _________________________________________, donosim,                   

                                                (naziv opšteg akta poslodavca)


REŠENJE1.         Zaposleni  _____________________________________________________, na poslovima

                                             (ime i prezime, stepen stručne spreme i zanimanje)

       ______________________________________, privremeno se udaljuje sa rada, pre isteka 

                             (vrsta poslova)

       roka iz člana 180. stav 1. i člana 181. stav 2. Zakona o radu, zbog toga, što je učinio povredu radne obaveze, odnosno kršenje radne discipline, ili što je njegovo ponašanje takvo da ne može da nastavi rad kod poslodavca, u skladu sa članom ___ opšteg akta.


2.         Zaposlenom se određuje privremeno udaljenje sa rada u trajanju od ____ meseca, počev od _______ godine1.


3.         Za vreme privremenog udaljenja sa rada, zaposlenom pripada naknada zarade, u  visini jedne četvrtine, a ako izdržava porodicu u visini jedne trećine, osnovne zarade.O b r a z l o ž e n j e


Zaposleni je svojom krivicom učinio povredu radne obaveze tako što je___________________ _________________________________, odnosno što krši radnu disciplinu tako  što 

           (opis povrede radne obaveze)