Rešenje o udaljenju zaposlenog sa rada (zbog pokretanja krivičnog postupka)PRIMER REŠENJA O UDALJENJU ZAPOSLENOG SA RADA 

(zbog pokretanja krivičnog postupka)_______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum) 
Na osnovu čl. 165. tačka 1) i člana 192. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/2005 i 61/2005), i člana ____  _________________________________________, donosim,                   

                                                (naziv opšteg akta poslodavca)

 


REŠENJE


1.         Zaposleni  _____________________________________________________, na poslovima

                                (ime i prezime, stepen stručne spreme i zanimanje)

       __________________________________________, privremeno se udaljuje sa rada, zbog

                              (vrsta poslova)

       toga, što je protiv njega pokrenut krivični postupak, zbog krivičnog dela učinjenog na radu ili u vezi sa radom _____________________________________, ili ako je  učinio povredu 

                                                (opis krivičnog dela)

       radne obaveze, koja ugrožava imovinu veće vrednosti u visini od najmanje _______ dinara, u skladu sa članom ___ opšteg akta.


2.         Zaposleni, kome je određen pritvor,  privremeno se  udaljuje sa rada od prvog dana pritvora, dok pritvor traje.


       Ako zaposlenom nije određen pritvor, udaljenje sa rada zaposlenom određuje se u trajanju od ______ meseci1.  


3.         Za vreme privremenog udaljenja sa rada, zaposlenom pripada naknada zarade, u  visini jedne četvrtine, a ako izdržava porodicu u visini jedne trećine, osnovne zarade.


4.         Naknada zarade za vreme trajanja pritvora, isplaćuje se zaposlenom na teret organa koji je naredio pritvor.