Rešenje o udaljenju zaposlenog sa rada bez naknade zaradePRIMER REŠENJA O UDALJENJU ZAPOSLENOG SA RADA

BEZ NAKNADE ZARADE_______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum) Na osnovu čl. 170. i člana 192. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS" br. 24/2005 i 61/2005), i člana ____  _________________________________________, donosim,                   

                              (naziv opšteg akta poslodavca)


REŠENJE


1.         Zaposleni  _____________________________________________________, na poslovima

                                 (ime i prezime, stepen stručne spreme i zanimanje)

       ___________________________________________, privremeno se udaljuje sa rada bez                                             

                                  (vrsta poslova)

       naknade zarade, zbog  povrede radne obaveze ili nepoštovanja radne discipline u smislu                  člana 179. tač. 2) i 3) Zakona o radu i člana ____ opšteg akta, umesto otkaza ugovora o radu.


2.         Zaposlenom se određuje privremeno udaljenje sa rada u trajanju od _____ dana, počev od _______ godine1.