Rešenje o skraćenom radnom vremenuPRIMER REŠENJA O SKRAĆENOM RADNOM VREMENU


_______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum) Na osnovu čl. 52. i 192. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS" br. 24/2005 i 61/2005), i člana ___ _______________________________ i stručne analize ___________________________ 

           (naziv opšteg akta poslodavca)                                      (naziv nadležnog organa)

br.______od______godine, nadležni organ poslodavca _______________________________,  

                                                                                         (naziv i sedište poslodavca)

dana _______ godine, doneo je
REŠENJE

o skraćenom radnom vremenu1.         Zaposlenom ________________________________________________na poslovima  

             (ime i prezime, vrsta i stepen stručne spreme) 

       ________________________________, utvrđuje se skraćeno radno vreme od ___ časova 

                           (naziv poslova)

       dnevno odnosno ___ časova nedeljno.                     


2.         Skraćeno radno vreme iz tačke 1. ovog rešenja utvrđeno je na osnovu izveštaja o stručnoj analizi _________________________________________ br.____ od ________________,             

                (navesti organ koji je izvršio stručnu analizu)

       kojom je utvrđeno da se radi o poslovima sa povećanim rizikom, u skladu sa zakonom.


3.         Zaposleni  koji radi sa skraćenim radnim vremenom, utvrđeno ovim rešenjem, ima sva prava kao da radi sa punim radnim vremenom.