Rešenje o skraćenom radnom vremenu radi staranja o osobi oštećenoj cerebralnom paralizom i …PRIMER  REŠENJA O SKRAĆENOM RADNOM VREMENU

RADI STARANJA O OSOBI OŠTEĆENOJ CEREBRALNOM 

PARALIZOM I …._______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum) Na osnovu čl. 98. i 192. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS"br. 24/2005 i 61/2005), donosim


REŠENJE

o skraćenom radnom vremenu radi nege druge osobe 

                                                                           

1.        Zaposlenom-oj  ___________________________________________________________                                                              

                                                      (ime i prezime, vrsta i stepen stručne spreme)

       na poslovima___________________________________________, roditelj- staratelj- lica

                                                   (naziv  poslova)

       koje se stara o osobi oštećenoj cerebralnom paralizom, dečijom paralizom, nekom vrstom plegije ili oboleloj od mišićne distrofije i ostalih teških oboljenja, na osnovu mišljenja nadležnog zdravstvenog organa, odobrava se, na lični zahtev, skraćeno radno vreme u trajanju od ____ časova dnevno, ali  ne kraće od polovine punog radnog vremena.