Rešenje o prestanku radnog odnosa zbog zloupotrebe bolovanjaPRIMER REŠENJA O PRESTANKU RADNOG ODNOSA

ZBOG ZLOUPOTREBE BOLOVANJA_______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum) Na osnovu člana 179. tačka 6) i člana 192. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS" br. 24/2005 i 61/2005) i Pravilnika o načinu izdavanja i sadržaju potvrde o nastupanju privremene sprečenosti za rad zaposlenog u smislu propisa o zdravstvenom osiguranju (" Sl. glasnik RS", br. 1/02),  donosim

                                      


REŠENJE

o otkazu ugovora o radu


1.         Zaposlenom ___________________________________________________, na poslovima

                                (ime i prezime, stepen stručne spreme i zanimanje)


       ________________________________, o t k a z u j e  se Ugovor o radu br.____ od ____

                         (naziv poslova)

       godine i prestaje radni odnos, zbog toga što je zloupotrebio pravo na odsustvo zbog privremene sprečenosti za rad.


2.         Radni odnos zaposlenom prestaje dana _______ godine, odnosno danom dostavljanja ovog rešenja1.


3.         Do dana prestanka radnog odnosa, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa, zaposlenom će se isplatiti sve neisplaćene zarade, naknade zarade  i  druga primanja koja je zaposleni ostvario do dana prestanka radnog odnosa u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu.


O b r a z l o ž e n j e


Zaposleni je koristio pravo na odsustvo zbog privremene sprečenosti za rad u vremenu od ___________ do __________godine, a nije obavestio poslodavca o tome, na način i u roku utvrđenom u članu 103. Zakona o radu.


Zahtevom br._____ od ____ godine, direktor ______________________________________,