Rešenje o prestanku radnog odnosa zbog zabrane bavljenja određenim poslovimaPRIMER REŠENJA O PRESTANKU RADNOG ODNOSA

ZBOG ZABRANE BAVLJENJA ODREĐENIM POSLOVIMA_______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum) Na osnovu člana 176. tačka 2. i člana 192. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/2005 i 61/2005), donosim


REŠENJE

o otkazu ugovora o radu


1.         Zaposlenom ___________________________________________________, na poslovima

                             (ime i prezime,  stepen stručne spreme i zanimanje)

       _____________________________________, otkazuje se Ugovor o radu br.___ od _____

                            (naziv poslova)

       godine i prestaje radni odnos zbog zabrane obavljanja poslova, za koje je zasnovao radni odnos, na osnovu _________________________________________________________,    

                                 (po odredbama zakona - pravnosnažne odluke suda - drugog organa)

       a ne može da mu se obezbedi obavljanje drugih poslova.


2.         Radni odnos prestaje danom dostavljanja pravnosnažne odluke, odnosno dana ____. godine.


3.         Do dana prestanka radnog odnosa, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa, zaposlenom će se isplatiti sve neisplaćene zarade, naknade zarade  i  druga primanja koja je zaposleni ostvario do dana prestanka radnog odnosa u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu.


O b r a z l o ž e n j e

               

Zaposlenom je pravnosnažnom odlukom:__________________________________________

                                                                                   (naziv nadležnog organa)

u ____________br.___ od ______godine, zabranjeno da obavlja poslove  za čije obavljanje je zasnovao radni odnos.