Rešenje o prestanku radnog odnosa zbog učinjenog krivičnog dela na radu ili u vezi sa radomPRIMER REŠENJA O PRESTANKU RADNOG

ODNOSA ZBOG UČINJENOG KRIVIČNOG 

DELA NA RADU ILI U VEZI SA RADOM_______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum) Na osnovu člana 179. tačka 4) i člana 192. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS" br. 24/2005 i 61/2005),  donosim

                                      


REŠENJE

o otkazu ugovora o radu


1.         Zaposlenom ___________________________________________________, na poslovima

                                (ime i prezime, stepen stručne spreme i zanimanje)

       _________________________________, o t k a z u j e  se Ugovor o radu br.____ od ____

                         (naziv poslova)

       godine i prestaje radni odnos, zbog učinjenog krivičnog dela na radu ili u vezi sa radom.


2.         Radni odnos zaposlenom prestaje dana _______ godine, odnosno danom dostavljanja ovog rešenja1.


3.         Do dana prestanka radnog odnosa, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa, zaposlenom će se isplatiti sve neisplaćene zarade, naknade zarade  i  druga primanja koja je zaposleni ostvario do dana prestanka radnog odnosa u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu.


O b r a z l o ž e n j e


Na osnovu pravnosnažne odluke ________________________________________________,    

                                                                            (naziv nadležnog suda)

u ___________br.______ od ______godine, zaposleni je osuđen na kaznu _______________,  zbog  toga što je učinio krivično delo ____________________na radu – u vezi sa radom, što se dokazuje navedenom presudom.