Rešenje o prestanku radnog odnosa zbog povrede radne obavezePRIMER REŠENJA O PRESTANKU RADNOG ODNOSA 

ZBOG POVREDE RADNE OBAVEZE_______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum) Na osnovu člana 179. tačka 2)  i člana 192. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS" br. 24/2005 i 61/2005) i člana ___ _____________________________________, donosim 

                                           (naziv  opšteg akta poslodavca)


REŠENJE

o otkazu ugovora o radu


1.         Zaposlenom __________________________________________________, na poslovima

                             (ime i prezime, stepen stručne spreme i zanimanje)

       __________________________________, o t k a z u j e  se Ugovor o radu br.____ od ___

                     (naziv poslova)

       godine i prestaje radni odnos zbog  toga što je svojom krivicom učinio povredu radne obaveze _____________________________ utvrđene opštim aktom.


2.         Radni odnos zaposlenom prestaje dana _______. godine, odnosno danom dostavljanja ovog rešenja1.

               

3.         Do dana prestanka radnog odnosa, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa, zaposlenom će se isplatiti sve neisplaćene zarade, naknade zarade  i  druga primanja koja je zaposleni ostvario do dana prestanka radnog odnosa u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu.


O b r a z l o ž e n j e


Neposredni rukovodilac _________________________________, saglasno članu _______

                                              (naziv organizacionog dela)

_____________________________podneo je predlog za utvrđivanje povrede radne obaveze

    (naziv opšteg akta poslodavca)