Rešenje o prestanku radnog odnosa zbog odbijanja da potpiše aneks ugovora o radu u smislu člana 171. stav 1. tač. 1. do 4. i člana 33. stav 1. tačka 10PRIMER REŠENJA  O PRESTANKU RADNOG ODNOSA

ZBOG ODBIJANJA DA POTPIŠE ANEKS UGOVORA O RADU

U SMISLU ČLANA 171. STAV 1. TAČ. 1. DO 4. I ČLANA

33. STAV 1. TAČKA 10._______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum) 


Na osnovu člana 179. tačka 7) i 8) i člana 192. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS" br. 24/2005 i 61/2005),  donosim

                                      


REŠENJE

o otkazu ugovora o radu


1.         Zaposlenom _________________________________________________, na poslovima

                                      (ime i prezime, stepen stručne spreme i zanimanje)

         ____________________________________, o t k a z u j e  se Ugovor o radu br.____ od ________godine i prestaje radni odnos zbog odbijanja da zaključi aneks ugovora o radu  kojim se menjaju ugovoreni  uslovi , u skladu sa zakonom.


2.         Radni odnos zaposlenom prestaje dana_________ godine, odnosno danom  dostavljanja ovog rešenja.


3.         Do dana prestanka radnog odnosa, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa, zaposlenom će se isplatiti sve neisplaćene zarade, naknade zarade  i  druga primanja koja je zaposleni ostvario do dana prestanka radnog odnosa u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu.


O b r a z l o ž e n j e


Direktor ________________________________________, zbog potrebe obavljanja poslova i 

                                  (naziv i sedište poslodavca)

promenjenih uslova poslovanja, ponudio je zaposlenom premeštaj na poslove:

___________________________________________________________________________

(navesti naziv poslova i razloge za premeštaj, upućivanje na rad kod