Rešenje o prestanku radnog odnosa zbog nevraćanja na rad u roku utvrđenom zakonomPRIMER REŠENJA O PRESTANKU RADNOG ODNOSA ZBOG

NEVRAĆANJA NA RAD U ROKU UTVRĐENOM ZAKONOM_______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum) 
Na osnovu člana 179. tačka 5) i člana 192. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS" br. 24/2005 i 61/2005),  donosim

                                      


REŠENJE

o otkazu ugovora o radu


1.         Zaposlenom ___________________________________________________, na poslovima

                                (ime i prezime, stepen stručne spreme i zanimanje)

       _________________________________, o t k a z u j e  se Ugovor o radu br.____ od ____

                           (naziv poslova)

       godine i prestaje radni odnos, zbog toga što se nije vratio na rad kod poslodavca u roku od 15 dana od dana isteka roka za ____________________________ u smislu Zakona o radu.

                                   (navesti: neplaćeno odsustvo ili slučaj mirovanja radnog odnosa)


2.         Radni odnos zaposlenom prestaje dana _______ godine, odnosno danom dostavljanja ovog rešenja1.


3.         Do dana prestanka radnog odnosa, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa, zaposlenom će se isplatiti sve neisplaćene zarade, naknade zarade  i  druga primanja koja je zaposleni ostvario do dana prestanka radnog odnosa u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu.


O b r a z l o ž e n j e


Rešenjem  direktora _____________________________________br.___ od _______ godine,  

                                              (naziv i sedište poslodavca)