Rešenje o prestanku radnog odnosa zbog nepoštovanja radne discipline, odnosno nedozvoljenog ponašanjaPRIMER REŠENJA O PRESTANKU RADNOG ODNOSA 

ZBOG NEPOŠTOVANJA RADNE DISCIPLINE,

ODNOSNO NEDOZVOLJENOG PONAŠANJA_______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum) Na osnovu člana 179. tačka 3)  i člana 192. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS" br. 24/2005 i 61/2005), donosim                                  


REŠENJE

o otkazu ugovora o radu1.         Zaposlenom __________________________________________________, na poslovima

                                o(ime i prezime, stepen stručne spreme i zanimanje)

       __________________________________, o t k a z u j e  se Ugovor o radu br.____ od ___

                      (naziv poslova)

       godine i prestaje radni odnos, zbog  nepoštovanja radne discipline, odnosno zbog toga što je njegovo ponašanje  takvo da ne  može da nastavi rad kod poslodavca.


2.        Radni odnos zaposlenom prestaje dana _______ godine, odnosno danom dostavljanja ovog rešenja1.

               

3.         Do dana prestanka radnog odnosa, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa, zaposlenom će se isplatiti sve neisplaćene zarade, naknade zarade  i  druga primanja koja je zaposleni ostvario do dana prestanka radnog odnosa u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu.


O b r a z l o ž e n j e


Neposredni rukovodilac _________________________________________, saglasno članu

                                                 (naziv organizacionog dela)

______  ______________________________podneo je predlog za utvrđivanje povrede radne