Rešenje o prestanku radnog odnosa zbog neostvarivanja rezultata rada, odnosno ne posedovanja potrebnih znanja i sposobnostiPRIMER REŠENJA O PRESTANKU RADNOG ODNOSA

ZBOG NEOSTVARIVANJA REZULTATA RADA, ODNOSNO

NEPOSEDOVANJA POTREBNIH ZNANJA I SPOSOBNOSTI_______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum) 
Na osnovu člana 179. tačka 1), člana 192. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS" br. 24/2005, 61/2005) i člana ___  ____________________________________, donosi

                                             (naziv opšteg akta poslodavca) REŠENJE

o otkazu ugovora o radu1.         Zaposlenom ___________________________________________________, na poslovima                                                                       

                                (ime i prezime, stepen stručne spreme i zanimanje)

       _________________________________, o t k a z u j e  se Ugovor o radu br.____ od ___

                       (naziv poslova)

       godine i prestaje radni odnos zbog neostvarivanja rezultata rada, odnosno zbog toga što nema potrebna znanja i sposobnosti  za obavljanje poslova na kojima radi.


2.         Radni odnos zaposlenom prestaje istekom otkaznog roka od _______ dana, od dana  dostavljanja ovog rešenja1. Ako zaposleni i direktor postignu sporazum da zaposleni prestane sa radom i pre isteka otkaznog roka, obezbeđuje mu se naknada zarade do isteka otkaznog roka u visini utvrđenoj opštim aktom i ugovorom o radu (ako nije postignut sporazum, ovu rečenicu izostaviti).


3.         Do dana prestanka radnog odnosa, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa, zaposlenom će se isplatiti sve neisplaćene zarade, naknade zarade  i  druga primanja koja je zaposleni ostvario do dana prestanka radnog odnosa u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu.


O b r a z l o ž e n j e