Rešenje o prestanku radnog odnosa zbog navršenja godina životaPRIMER REŠENJA O PRESTANKU RADNOG

ODNOSA ZBOG NAVRŠENJA GODINA ŽIVOTA_______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum) Na osnovu člana 175. tačka 2)  i člana 192. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS" br. 24/2005 i 61/2005),  donosim

                                                                     

REŠENJE

o otkazu ugovora o radu

               

1.         Zaposlenom ____________________________________________________________, na 

                                           (ime i prezime, stepen stručne spreme i zanimanje)

       poslovima _____________________________________, otkazuje se Ugovor o radu br.___

                                  (naziv poslova)

       od _______ godine i prestaje radni odnos zbog navršenja 65. godina života i najmanje 15. godina staža osiguranja.


2.         Zaposlenom radni odnos prestaje sa danom sticanja uslova iz tačke 1. ovog rešenja, odnosno dana _________ godine.


3.         Do dana prestanka radnog odnosa, zaposleni će koristiti godišnji odmor u trajanju od ______ dana, u vremenu od ________ do ________ godine.


4.         Do dana prestanka radnog odnosa, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa, zaposlenom će se isplatiti sve neisplaćene zarade, naknade zarade  i  druga primanja koja je zaposleni ostvario do dana prestanka radnog odnosa u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu.


O b r a z l o ž e n j e


Zaposleni _____________________________dana _____ godine navršio je 65. godina života                                                 

                     (ime i prezime zaposlenog)

i najmanje  15 godina staža osiguranja, što je utvrđeno na osnovu podataka koji se čuvaju kod  poslodavca.