Rešenje o prestanku radnog odnosa zbog izrečene mere bezbednosti, vaspitne ili zaštitne merePRIMER REŠENJA O PRESTANKU RADNOG ODNOSA

ZBOG IZREČENE MERE BEZBEDNOSTI, VASPITNE 

ILI ZAŠTITNE MERE


_______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum) Na osnovu člana 176. tačka 4)  i člana 192. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS" br. 24/2005 i 61/2005), donosim


REŠENJE

o otkazu ugovora o radu


1.         Zaposlenom ___________________________________________________, na poslovima

                            (ime i prezime, stepen stručne spreme i zanimanje)

       _________________________________, otkazuje se Ugovor o radu br. ___ od _________

                        (naziv poslova)

       godine i prestaje radni odnos, jer mu je izrečena mera bezbednosti, vaspitna ili zaštitna mera u trajanju dužem od šest meseci i zbog toga mora da bude odsutan sa rada.


2.        Radni odnos zaposlenom prestaje danom početka primenjivanja navedene mere, dana _____ godine.


3.         Do dana prestanka radnog odnosa, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa, zaposlenom će se isplatiti sve neisplaćene zarade, naknade zarade  i  druga primanja koja je zaposleni ostvario do dana prestanka radnog odnosa u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu.


O b r a z l o ž e n j e


Zaposlenom je pravnosnažnom odlukom __________________________________________ 

                                                                               (navesti nadležni organ-sud)

u ______________br.______ od ______godine, izrečena mera bezbednosti, vaspitna ili zaštitna mera, u trajanju od ___meseci - godina, zbog čega mora da bude odsutan sa rada duže od šest. meseci. Kako je primenjivanje izrečene mere počelo dana ________ godine, to su se stekli uslovi za otkaz ugovora o radu i prestanak radnog odnosa.


Zaposlenom do dana prestanka radnog odnosa nije isplaćeno na ime: