Rešenje o prestanku radnog odnosa zbog izdržavanja kazne zatvoraPRIMER REŠENJA O PRESTANKU RADNOG ODNOSA

ZBOG IZDRŽAVANJA KAZNE ZATVORA


_______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum) Na osnovu člana 176. tačka 3) i člana 192. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS" br. 24/2005 i 61/2005), donosimREŠENJE

o otkazu ugovora o radu


1.         Zaposlenom ___________________________________________________, na poslovima

                              (ime i prezime, stepen stručne spreme i zanimanje)

       ___________________________________, otkazuje se Ugovor o radu br.____ od ______

                      (naziv poslova)

       godine i prestaje radni odnos, zbog toga što zaposleni, zbog izdržavanja kazne zatvora, mora da bude odsutan sa rada u trajanju  dužem od šest meseci.


2.         Radni odnos prestaje, danom stupanja zaposlenog na izdržavanje kazne zatvora, dana ____ godine.

       

3. Do dana prestanka radnog odnosa, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa, zaposlenom će se isplatiti sve neisplaćene zarade, naknade zarade  i  druga primanja koja je zaposleni ostvario do dana prestanka radnog odnosa u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu.


O b r a z l o ž e n j e


Zaposlenom je pravnosnažnom odlukom  __________________________________________   

                                                                                      (navesti nadležni sud)

u ______________br.______ od ______godine, izrečena kazna zatvora u trajanju od ___ meseci-godina, zbog čega mora da bude odsutan sa rada duže od šest meseci. Kako je zaposleni stupio  na izdržavanje kazne zatvora,  dana ________ godine, to mu se sa tim danom otkazuje ugovor o radu i prestaje radni odnos.


Zaposlenom do dana prestanka radnog odnosa nije isplaćeno na ime: