Rešenje o prestanku radnog odnosa zbog gubitka radne sposobnostiPRIMER REŠENJA O PRESTANKU RADNOG ODNOSA

ZBOG GUBITKA RADNE SPOSOBNOSTI


_______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum) Na osnovu člana 176.  tačka 1) i člana 192. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS" br. 24/2005 i 61/2005), donosim

                                                                           

REŠENJE

o otkazu ugovora o radu


1.         Zaposlenom ___________________________________________________, na poslovima

                                      (ime i prezime, vrsta i stepen stručne spreme)

       ___________________________________, otkazuje se Ugovor o radu br. ___ od ______

                           (naziv poslova)

       godine i prestaje radni odnos zbog gubitka radne sposobnosti zaposlenog, što je utvrđeno rešenjem nadležnog organa Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje br.____ od ___ godine.


2.         Radni odnos prestaje dana _______. godine, odnosno danom  dostavljanja pravnosnažnog rešenja o utvrđivanju gubitka radne sposobnosti zaposlenog. 


3.         Do dana prestanka radnog odnosa, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa, zaposlenom će se isplatiti sve neisplaćene zarade, naknade zarade  i  druga primanja koja je zaposleni ostvario do dana prestanka radnog odnosa u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu.


O b r a z l o ž e n j e


Pravnosnažnim rešenjem Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje br.____ od ____ godine, zaposlenom je utvrđen gubitak radne sposobnost, od dana ______ godine.


Pravnosnažno rešenje iz prethodnog stava dostavljeno je poslodavcu dana _____ godine.


Zaposlenom do dana prestanka radnog odnosa nije isplaćeno na ime: 

- zarade __________________;