Rešenje o prestanku radnog odnosa zaposlenog - zbog prestanka potrebe za njegovim radomPRIMER REŠENJA  O PRESTANKU RADNOG

ODNOSA ZAPOSLENOG ZBOG PRESTANKA

POTREBE ZA NJEGOVIM RADOMNa osnovu  člana 192. i 179. stav 1. tačka 9) Zakona o radu ("Službeni glasnik RS" br. 24/2005, 61/2005) i člana ___  ____________________________________, donosim

                                                           (naziv opšteg akta poslodavca)
R E Š E N J E1. Zaposlenom ______________________________________________________________,

                                            (ime i prezime, stepen stručne spreme i zanimanje)

       na poslovima _____________________ otkazuje se Ugovor o radu br.__ od _____ godine,

                                 (naziv poslova)                         

       usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena;


2.        Radni odnos zaposlenom prestaje dana _________ godine, odnosno danom dostavljanja ovog rešenja.


3.        Zaposlenom je isplaćena otpremnina u visini od __________ dinara. 


4.        Do dana prestanka radnog odnosa, poslodavac je dužan da zaposlenom isplati sve neisplaćene zarade, naknade zarade i druga primanja koja je zaposleni ostvario do dana prestanka radnog odnosa u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa. O b r a z l o ž e n j eOdlukom poslodavca br. __ od ______ utvrđeni su poslovi  za čijim obavljanjem  je prestala potreba kod poslodavca, tako da je prestala potreba i za radom zaposlenog koji je obavljao te poslove. 


Odlukom je utvrđeno da zaposlenom ne može da se obezbedi premeštaj na druge poslove, rad kod drugog poslodavca, prekvalifikacija, dokvalifikacija, rad sa skraćenim radnim vremenom kao i druga prava u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu.


Zaposleni ima ____ godina provedenih u radnom odnosu, te mu saglasno članu 158.  Zakona o radu1 i članu ____ _____________________, pripada otpremnina u visini zbira trećine zarade zaposlenog za svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu, za prvih deset godina provedenih u radnom odnosu i četvrtine zarade zaposlenog za svaku narednu navršenu godinu rada u radnom odnosusu preko deset godina, i to ________________ dinara, kao i pravo na novčanu naknadu i pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje, u skladu sa propisima o zapošljavanju.