Rešenje o prestanku radnog odnosa na određeno vremePRIMER REŠENJA O PRESTANKU RADNOG 

ODNOSA NA ODREĐENO VREME
_______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum) 
Na osnovu člana 175. stav 1. tačka 1), člana 192. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS" br. 24/2005 i 61/2005), donosim

                                                       

REŠENJE

o otkazu ugovora o radu


1.         Zaposlenom ___________________________________________________na poslovima 

                             (ime i prezime,  stepen stručne spreme i zanimanje)

       ____________________________________, s kojim je zasnovan radni odnos na određeno

                       (naziv poslova)

       vreme,  Ugovorom o radu br. ____ od ______ godine, otkazuje se ovaj ugovor i prestaje radni odnos        istekom roka na koji je zasnovan1.


2.         Zaposlenom prestaje radni odnos dana _______ godine.


3.         Do dana prestanka radnog odnosa, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa, zaposlenom će se isplatiti sve neisplaćene zarade, naknade zarade  i  druga primanja koja je zaposleni ostvario do dana prestanka radnog odnosa u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu.O b r a z l o ž e n j e


Sa zaposlenim je zaključen Ugovor o radu br.___ od _______ godine, kojim je zasnovan radni odnos na određeno vreme za____________________________________________________

___________________________________________________________________________.