Rešenje o prekovremenom raduPRIMER REŠENJA O PREKOVREMENOM RADU_______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum) 

       


Na osnovu čl. 53. i 192. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS" br. 24/2005 i 61/2005), i člana ___  ___________________________, a po ukazanoj potrebi, dana _______ godine, donosim

          (naziv opšteg akta poslodavca)


REŠENJE

o prekovremenom radu1.         Uvodi se radno vreme duže od punog radnog vremena - prekovremeni  rad za zaposlenog ______________________________________na poslovima _______________________,      

     (ime i prezime, vrsta i stepen stručne spreme)                       (navesti  naziv poslova)

       i to sa radnim vremenom od _____ časova dnevno, dok postoje razlozi zbog kojih se  uvodi  prekovremeni rad.


2.         Prekovremeni rad iz tačke 1. ovog rešenja uvodi se za izvršenje posla _________________ ______________________________, koji nije bio planiran i koji je trebalo izvršiti  u  roku 

           (naziv posla koji treba izvršiti)