Rešenje o porodiljskom odsustvu sa rada radi nege deteta (važi do 31.12.2005)PRIMER  REŠENJA  O PORODILJSKOM ODSUSTVU 

I ODSUSTVU SA RADA RADI NEGE DETETA 

(primenjuje se od 19. jula do  31.12.2005. godine)_______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum)                

Na osnovu čl. 94. i 192. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005), donosim

          


REŠENJE

o porodiljskom odsustvu i odsustvu sa rada radi nege deteta1.        Zaposlenoj ženi ____________________________________________________________,                                                              

                                                       (ime i prezime, vrsta i stepen stručne spreme)

       na poslovima___________________________________________________, odobrava se -

                                       (naziv poslova koje  zaposlena obavlja)

       porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta, u trajanju od 365 dana1.


       Porodiljsko odsustvo, na osnovu nalaza nadležnog zdravstvenog organa, počinje dana ____ godine, a završava se dana _____ godine, do navršenih tri meseca od dana porođaja.


       Odsustvo sa rada radi nege deteta počinje narednog dana od  dana isteka porodiljskog odsustva iz stava 2. ove tačke, a završava se dana ________ godine - do isteka 365 dana, od dana otpočinjanja porodiljskog odsustva.


2.         Za vreme odsustva iz tačke 1. ovog rešenja  zaposlena ima pravo na naknadu zarade, u skladu sa zakonom.


O b r a z l o ž e n j e