Rešenje o plaćenom odsustvuPRIMER REŠENJA  O PLAĆENOM  ODSUSTVU_______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum) 


       


Na osnovu čl. 77. i 192. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/2005 i 61/2005) i člana _____, ____________________________________, donosim

                     (naziv opšteg akta poslodavca)


REŠENJE

o plaćenom odsustvu

                                                                           

1.        Zaposlenom______________________________________________________________                                                              

                                             (ime i prezime, vrsta i stepen stručne spreme)

       na poslovima_____________________________________________, odobrava se  plaćeno

                                                       (naziv poslova)

       odsustvo sa rada u trajanju od ___ radnih dana, zbog ______________________________

       ________________________________________________________________1.