Rešenje o otkazu ugovora o radu zaposlenom koji nije zadovoljio na probnom raduPRIMER REŠENJA O OTKAZU  UGOVORA O RADU

ZAPOSLENOM KOJI NIJE ZADOVOLJIO NA PROBNOM RADU_______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum) Na osnovu člana 36. stav 4 Zakona o radu ("Službeni glasnik RS" br. 24/2005 i 61/2005), i  člana ____  ____________________________________, kao i Mišljenja Komisije za praćenje                                    

                                  (naziv opšteg akta poslodavca)


probnog rada, donosim sledeće


REŠENJE

o otkazu ugovora o radu


1.         Zaposlenom _______________________________________________________________ 

                                                 (ime i prezime, vrsta i stepen stručne spreme)

       na poslovima  ____________________________________________________

                                                               (naziv poslova)


o t k a z u j e   s e


1.         Ugovor o radu br._____ od ________ godine, zbog toga što imenovani nije pokazao  odgovarajuće radne i stručne sposobnosti  na probnom radu.


2.         Zaposlenom prestaje radni odnos danom isteka roka određenog ugovorom o radu.


O b r a z l o ž e n j e 


Zaposleni je Ugovorom o radu br. ____ od ____ godine, zasnovao radni odnos na neodređeno vreme, sa probnim radom u trajanju od ____ meseci.