Rešenje o otkazu ugovora o radu pripravniku na određeno vreme;PRIMER REŠENJA O OTKAZU  UGOVORA O RADU

PRIPRAVNIKU NA ODREĐENO VREME _______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum) 

               


Na osnovu člana 175. tačka 1) i člana 192. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS" br. 24/2005 i 61/2005),  donosim sledeće


REŠENJE

o otkazu ugovora o radu


1.         Zaposlenom ____________________________________________, koji je zasnovao radni

                            (ime i prezime, vrsta i stepen stručne spreme)

       odnos na određeno  vreme, u svojstvu pripravnika, za osposobljavanje za samostalan rad na poslovima _____________________________________________,

                                                   (naziv poslova)O t k a z u j e  se


       Ugovor o radu br._____ od _______ godine, zbog isteka roka na koji je zasnovao radni odnos u svojstvu pripravnika.


2.         Zaposlenom prestaje radni odnos danom dostavljanja ovog rešenja.O b r a z l o ž e nj e


Zaposleni je zasnovao radni odnos na određeno vreme, u svojstvu pripravnika za osposobljavanje za samostalan rad u struci na poslovima ___________________________, u 

                                                                                                    (naziv poslova)