Rešenje o odsustvu sa rada radi posebne nege detetaPRIMER  REŠENJA O ODSUSTVU SA

RADA RADI POSEBNE NEGE DETETA 


_______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum) 


Na osnovu čl. 96. i 192. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/2005 i 61/2005), i člana ___ Pravilnika o uslovima, postupku i načinu ostvarivanja prava na odsustvo sa rada radi posebne nege deteta ("Sl. glasnik RS", br. 1/02), donosim


      

REŠENJE

o odsustvu sa rada radi posebne nege deteta 


                                                                           

1.        Zaposlenom-oj  ____________________________________________________________                                                              

                                                          (ime i prezime, vrsta i stepen stručne spreme)

       

       na poslovima______________________________________________, jednom od roditelja 

                                                          (naziv poslova)

       

       deteta, kome je neophodna posebna nega, u skladu sa zakonom, zbog________________,  po isteku porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, odobrava se ________

       _______________________________________________________________, najduže do 

(odsustvo sa rada radi posebne nege deteta ili da radi sa 

polovinom punog radnog vremena),


       navršenih ________ godina života deteta, prema nalazu nadležnog organa za ocenu stepena psihofizičke ometenosti  deteta, u skladu sa zakonom.                                                           


2.         Za vreme odsustva iz tačke 1. ovog rešenja  zaposleni-na ima pravo na naknadu zarade u skladu sa zakonom.


3.         Za vreme rada sa polovinom punog radnog vremena, u smislu tačke 1. ovog rešenja, zaposleni ima pravo na zaradu u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu, a za drugu polovinu punog radnog vremena, naknadu zarade u skladu sa zakonom.