Rešenje o odsustvu sa rada radi nege deteta smeštenog u usvojiteljsku, hraniteljsku ili starateljsku porodicuPRIMER  REŠENJA O ODSUSTVU SA RADA RADI

NEGE DETETA SMEŠTENOG U USVOJITELJSKU,

HRANITELJSKU ILI STARATELJSKU PORODICU


_______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum) Na osnovu čl. 97. i 192. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/2005 i 61/2005), donosim


REŠENJE

o odsustvu sa rada radi nege deteta 


                                                                           

1.        Zaposlenom-oj  ____________________________________________________________                                                              

                                                   (ime i prezime, vrsta i stepen stručne spreme)

       na poslovima____________________________________________, jednom od hranitelja,

                                                      (naziv poslova)

       odnosno staratelja ili usvojitelja deteta mlađeg od pet godina života, radi nege deteta, odobrava se odsustvo sa rada osam meseci neprekidno od dana smeštaja deteta u hraniteljsku ili starateljsku porodicu, odnosno upućivanja deteta na prilagođavanje licu pre zasnivanja usvojenja  (po zasnivanju usvojenja – u usvojiteljsku porodicu), a najduže do pet godina života deteta1

                                                           

2.         Za vreme odsustva iz tačke 1. ovog rešenja  zaposleni-na ima pravo na naknadu zarade u skladu sa zakonom.


O b r a z l o ž e n j e


Zaposleni-na je podneo-la zahtev br.____ od _______ godine, da mu-joj se odobri odsustvo sa rada radi nege deteta mlađeg od pet godina života, od dana smeštaja deteta u hraniteljsku, starateljsku, odnosno usvojiteljsku porodicu.


Uz zahtev je priložena odgovarajuća dokumentacija o starosti i smeštaju deteta,  kojom  se dokazuje potreba odsustva sa rada radi nege deteta .


Kako su ispunjeni uslovi iz člana 97. Zakona o radu za ostvarivanje prava na ovo odsustvo to je odlučeno kao u dispozitivu ovog  rešenja.