Rešenje o odsustvu sa rada jednog od roditelja dok dete ne navrši tri godine životaPRIMER  REŠENJA O ODSUSTVU SA RADA 

JEDNOG OD RODITELJA DOK DETE NE 

NAVRŠI TRI GODINE ŽIVOTA


_______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum) 


Na osnovu čl. 100. i 192. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS"br. 24/2005 i 61/2005), donosim


             

REŠENJE

o odsustvu sa rada jednog od roditelja dok dete 

ne navrši tri godine života 

                                                                           

1.        Zaposlenom-oj  ____________________________________________________________                                                             

       na poslovima_____________________________________________, jednom od  roditelja                                                                

                                                         (naziv poslova)

       (usvojiocu, hranitelju odnosno staratelju), na lični zahtev, odobrava se odsustvo sa rada dok dete ne navrši tri godine života.                                                                                                                                                                                          


2.         Odsustvo iz tačke 1. ovog rešenja počinje po isteku porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, dana _______ godine  i teče dok dete ne navrši tri godine života.


       Zaposleni-na je dužan da se po isteku roka iz stava 1. ove tačke javi na rad u roku od 15 dana.


3.         Za vreme odsustva sa rada iz tačke 1. ovog rešenja, prava i obaveze zaposlenog po osnovu rada miruju u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu.O b r a z l o ž e n j e


Zaposleni-na je podneo-la zahtev br.____ od _______ godine, da mu-joj se odobri odsustvo sa rada dok dete ne navrši tri godine života.