Rešenje o obavljanju poslova prema preostaloj radnoj sposobnosti invalidaPRIMER REŠENJA O  OBAVLJANJU POSLOVA PREMA

PREOSTALOJ RADNOJ SPOSOBNOSTI INVALIDA


_______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum) Na osnovu člana 101. stav 1. i člana 192. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS"br. 24/2005 i 61/2005), donosim

                      


REŠENJE


1.         Zaposlenom ____________________________________________________________, na

                                                  (ime i prezime, stepen i vrsta stručne spreme)

       na poslovima ______________________________, kome je rešenjem nadležnog organa za

                              (navesti poslove koje obavlja)

       penzijsko i invalidsko osiguranje br._________ od ________ godine, utvrđena preostala radna sposobnost, obezbeđuje se obavljanje poslova _______________________________

                                                                               (vrsta i opis poslova koji se obezbeđuju)

         prema preostaloj radnoj sposobnosti.