Rešenje o obavljanju poslova na kojima postoji opasnost od nastanka invalidnostiPRIMER REŠENJA O  OBAVLJANJU POSLOVA NA

POSLOVIMA NA KOJIMA POSTOJI OPASNOST

OD NASTANKA INVALIDNOSTI


_______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum) Na osnovu člana 101. stav 2. i člana 192. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS"br. 24/2005 i 61/2005), donosim                     

REŠENJE


1.         Zaposlenom _________________________________________________________, na

                                                    (ime i prezime, stepen i vrsta stručne spreme)

       na poslovima ___________________________, kod koga je rešenjem nadležnog organa za

                           (navesti poslove koje obavlja)

       penzijsko i invalidsko osiguranje br._________ od ________ godine, utvrđeno da postoji opasnost od nastanka invalidnosti na navedenim poslovima, obezbeđuje se obavljanje drugih odgovarajućih poslova i to:_____________________________________________.

                                                                 (vrsta i opis poslova koji se obezbeđuju)


2.         Zaposleni iz tačke 1. ovog rešenja ima pravo na zaradu u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu za druge odgovarajuće poslove na koje je raspoređen, kao i  naknadu zarade zbog manje zarade na tim poslovima.