Rešenje o mirovanju radnog odnosaPRIMER REŠENJA O MIROVANJU RADNOG ODNOSA_______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum)                


Na osnovu čl. 79. i 192. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/2005 i 61/2005) i člana ______  __________________________________, donosim

                      (naziv opšteg akta poslodavca)


REŠENJE

o mirovanju radnog odnosa1.        Zaposlenom_______________________________________________________________                                                              

                                                   (ime i prezime, vrsta i stepen stručne spreme)

       na poslovima___________________________________________, miruju prava i obaveze

                             (naziv poslova koje se zaposleni nalazi)