Rešenje o korišćenju godišnjeg odmoraPRIMER REŠENJA O KORIŠĆENJU 

GODIŠNJEG ODMORA_______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum) 


               


Na osnovu čl. 75. i 192. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/2005 i 61/2005) i člana _______, _________________________________, donosim

                     (naziv opšteg akta poslodavca)


REŠENJE


o korišćenju godišnjeg odmora

                                                                           


1. Zaposlenom________________________________________________________________                                                             

                                                 (ime i prezime, vrsta i stepen stručne spreme)

       na poslovima__________________________, utvrđuje se godišnji odmor za _____ godinu,

                               (naziv i vrsta poslova)

       u trajanju od _____ radnih dana. 


2.         Zaposlenom se odobrava korišćenje godišnjeg odmora za kalendarsku ______ godinu u jednom delu - u dva dela.


       Ako se zaposleni opredeli da godišnji odmor koristi u dva dela, prvi deo u trajanju od ______ radnih dana, zaposleni će koristiti u vremenu od ___ do ___ godine, s tim da se na rad javi dana _____ godine.


       Drugi deo godišnjeg odmora u trajanju od ___ radnih dana, zaposleni će koristiti u vremenu od ________ do _____ godine, s tim da se javi na rad dana _______ godine.


3.         Za vreme korišćenja godišnjeg odmora zaposlenom pripada naknada zarade u visini prosečne zarade u prethodna tri meseca, u skladu sa članom ___ opšteg akta i ugovorom o radu.