Rešenje kojim se pripravniku koji nije položio stručni ispit, otkazuje ugovor o raduPRIMER REŠENJA KOJIM SE PRIPRAVNIKU

KOJI NIJE POLOŽIO STRUČNI ISPIT, 

OTKAZUJE UGOVOR O RADU_______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum) 

               


Na osnovu člana 192. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS" br. 24/2005 i 61/2005), i člana _______ ___________________________________, kao i na osnovu izveštaja Komisije za 

                        (naziv opšteg akta poslodavca)


polaganje stručnog ispita pripravnika, donosim sledećeREŠENJE

o otkazu ugovora o radu


1.         Zaposlenom ___________________________________________, koji je zasnovao radni

                             (ime i prezime, vrsta i stepen stručne spreme)

       odnos na neodređeno vreme, u svojstvu pripravnika, za osposobljavanje za samostalan rad na poslovima ______________________________________________,

                                                 (naziv poslova)O t k a z u j e   se


       Ugovor o radu br._____ od _______ godine, zbog toga što nije položio stručni ispit.


2.         Zaposlenom prestaje radni odnos danom dostavljanja ovog rešenja.