Primer ugovora o pružanju usluga


UGOVOR O PRUŽANJU USLUGA


Zaključen dana __________ u ___________________ između ugovornih strana:


1. ___________________________________________

(u daljem tekstu: Davalac usluga)


2. ___________________________________________ 

(u daljem tekstu: Korisnik)


u sledećem sadržaju:


Član 1.


Ugovorne strane ovim ugovorom utvrđuju međusobna prava i obaveze u vezi instaliranja i stavljanja u funkciju ___________________ za proizvodnju i usluživanje.Član 2.


Davalac usluga je u obavezi da u narednom roku od 90 dana od dana potpisivanja ugovora stavi na raspolaganje Korisniku __________________, uz obavezu snošenja svih troškova vezanih za nabavku __________________________, njegovu montažu, šaržiranje, servisiranje, angažovanje radne snage kao i plaćanje svih ugovornih i zakonskih obaveza proisteklih iz njegovog rada.Član 3.


Korisnik se prihvata obaveze da u roku od 10 (deset) dana od dana potpisivanja ovog ugovora obezbedi Davaocu usluga prostoriju, odnosno prodajno mesto i omogući mu nesmetano i konstantno korišćenje električne energije i vode neophodnih za napajanje i funkcionisanje automatskih distributera. U narednom roku od 15 (petnaest) dana od dana instaliranja automatskog distributera, Korisnik će Davaocu usluga obezbediti priručni magacin minimalne površine 8-10 m2.


Član 4.


Redovno snabdevanje automatskog distributera najkvalitetnijim sirovinama, uz poštovanje svih tehničko-tehnoloških karakteristika automata, obezbeđivaće Davalac usluga koji garantuje kvalitet usluga po svetski priznatim merilima za auto-matske distributere marke ___________________________________.


Ukoliko se predviđeni kvalitet ne ispoštuje, Korisnik ima pravo na jednostrani raskid ugovora nakon 3 (tri) meseca od uručivanja pismenih primedbi Davaocu.Član 5.