Primer ugovora o nadziđivanju stambene zgrade


Na osnovu člana 18. Zakona o održavanju stambenih zgrada ("Službeni glasnik RS", broj 44/95) i odluke Skupštine stambene zgrade u ___________________________ ul. _________________________ br. ________ od _______ ____ godine, zaključuje se:


UGOVOR


O NADZIĐIVANJU STAMBENE ZGRADE


između stambene zgrade u _________________________ ul. ____________________ br. _____ koju zastupa predsednik Skupštine zgrade ___________________________ (u daljem tekstu: stambena zgrada), s jedne strane i preduzeća _________________ u ___________________ ul. _____________________________ br. ____, koga zastupa direktor ________________________ (u daljem tekstu: preduzeće) s druge strane.Član 1.


Stambena zgrada u ______________________ ul. ________________ br. _______ ustupa pravo nadziđivanja na ravnom krovu zgrade preduzeću _____________ u _____________________ ul. ______________________________ br. ___ pod uslovima iz zakona i ovog ugovora.


Član 2.


Uslovi za nadziđivanje stambene zgrade iz člana 1. ovog ugovora su:


1. da se nadziđivanjem neće ugroziti stabilnost zgrade i pogoršati uslovi stanovanja vlasnika stanova i drugih korisnika stanova, korišćenje stanova i zajedničkih prostorija, odnosno njihova upotreba;


2. da se nadziđivanje obavlja u skladu sa Zakonom o građevinskom zemljištu ("Službeni glasnik RS", br. 44/95 i 16/97), Zakonom o izgradnji objekata ("Službeni glasnik RS", br. 44/95 i 24/96), Zakonom o planiranju i uređenju prostora i naselja ("Službeni glasnik RS", br. 44/95, 23/96 i 16/97), Zakonom o održavanju stambenih zgrada ("Službeni glasnik RS", broj 44/95), Zakonom o stanovanju ("Službeni glasnik RS", br. 50/92... i 16/97), drugim propisima i odgovarajućoj tehničkoj dokumentaciji za izgradnju objekata;


3. da se nadziđivanje vrši samo do visine predviđene urbanističkim planom, odnosno drugim odgovarajućim aktom nadležnog organa donetog na osnovu zakona i da ne odstupa od propisanih urbanističkih i drugih uslova građenja objekta;


4. da je nadziđivanje celishodno i ekonomično, da je u skladu sa namenom zgrade i da će zgrada po završenom nadziđivanju kao celina zadovoljavati savremene uslove stanovanja, odnosno korišćenja;


5. druge uslove utvrđene zakonom i ovim ugovorom.Član 3.


Stambena zgrada je izgrađena _____________ godine, stanovi i drugi posebni delovi zgrade su u privatnoj (ličnoj) svojini.


Član 4.


Preduzećće kao investitor izvesti sve građevinske i druge radove radi izgradnje ___ stanova sledeće strukture i veličine ____ u ukupnoj površini od ____ m2 i građevinske i druge radove na samoj zgradi i u samoj zgradi predviđene ovim ugovorom.