Primer ugovora o kupoprodaji lokala po sistemu - doradi sam


UGOVOR O KUPOPRODAJI LOKALA 

PO SISTEMU - DORADI SAM


Zaključen između:  


1. ENJUB  - Društvo sa ograničenom odgovornošću u društvenoj svojini za posre-dovanje pri izgradnji, rekonstrukciji i prometu stambenog, poslovnog i drugog prostora, 11000 Beograd, Bulevar Lenjina br. 20 (u daljem tekstu: PRODAVAC) i


2. __________________________________  _________________ iz Beograda, ulica _____________________________________ (u daljem tekstu: KUPAC)


Član 1.


Predmet ovog ugovora je prodaja lokala u Bloku 44 u Novom Beogradu, objekat A, lokal br. _______, površine 18 m2.


Građevinska oznaka lokala iz prethodnog stava, neto prodajna površina i druge neophodne tehničke karakteristike sadržane su u prilogu ovog ugovora, koji čini njegov sastavni deo.


Kupoprodaja lokala vrši se po sistemu doradi sam, što podrazumeva da u prodajnom prostoru nije urađeno:


- keramika u mokrim čvorovima (pod - zid)


- sanitarija u mokrim čvorovima


- završna obrada plafona - molersko farbarski radovi


- viseći materijal - elektroinstalacije


Član 2.


Završetak gradnje objekta u kome se nalazi lokal je jul _________. godine.


Član 3.


Rok iz prethodnog člana može biti produžen usled više sile.


Pod višom silom se smatraju okolnosti ili događaji nastali posle zaključenog ugo-vora, koji se nisu mogli predvideti, otkloniti ili izbeći.