Primer ugovora o kooperaciji - zajedničkoj proizvodnji


UGOVOR O ZAJEDNIČKOJ PROIZVODNJI


Zaključen dana ________ u __________ između ugovornih strana:


1. ________________________________________________

(u daljem tekstu: Kooperant)


2. ________________________________________________

(u daljem tekstu: Finalista)u sledećem sadržaju:

Član 1.


Predmet ugovora jeste zajednička proizvodnja i prodaja _______________________ 

(navesti vrstu proizvoda). U cilju proizvodnje proizvoda ______________________ Kooperant se obavezuje da isporuči Finalisti sirovine, standardizovane proizvode ili proizvode izrađene prema dokumentaciji Finaliste, i to u količinama:


- u ___________ god. __________________________________


- u ___________ god. __________________________________


a u periodima utvrđenim u jednogodišnjim ugovorima. Finalista može povećati (ili smanjiti) navedene količine najviše za _____ %. On je dužan da definitivne količine za narednu godinu saopšti Kooperantu do ________________.Član 2.


Kooperanti su sopstvenici prava korišćenja na finalnom proizvodu srazmerno vred-nosti njihovih delova u finalnom proizvodu.Član 3.


Kooperant garantuje kvalitet, funkcionalnost i druga ugovorena svojstva svoga proizvoda u garancijskom roku koji se daje krajnjem korisniku finalnog proizvoda.Član 4.