Primer ugovora o izgradnji telefonskih priključaka


UGOVOR O IZGRADNJI 

TELEFONSKIH PRIKLJUČAKA


UGOVORNE STRANE: 


1. DRUŠTVENI FOND ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE OPŠTINE ______________, u daljem tekstu Fond, koga zastupa direktor ___________________________.


2. __________________________________   _______________   ______________

(Prezime,  ime oca  i  ime)


iz Beograda ul. Lenjinov bulevar, br. 297, u daljem tekstu udružilac sredstava.


Član 1.


Predmet ugovora je obezbeđenje finansijskih sredstava za stvaranje tehničkih mogućnosti za uspostavljanje telefonskog priključka prema projektnoj dokumentaciji i zasniva se na prethodno sklopljenim ugovorima koji definišu ugovorene obaveze svih učesnika, čije izvršenje, uz izvršenje obaveza po ovom ugovoru, omogućava priključenje na telefonsku mrežu.


Član 2.


Fond se obavezuje da obezbedi izgradnju primarne i sekundarne TT mreže i omogući jedan direktan telefonski priključak udružiocu sredstava za objekat u ___________________ ulica __________________________ br. _____.

Član 3.


Udružilac sredstava se obavezuje da bespovratno uplati na žiro-račun broj ________ ____________________ - Društvenog fonda za građevinsko zemljište - izgradnja telefona, sa pozivom na broj ugovora ______________, iznos od 6000,00 (šesthiljada) dinara u šest jednakih mesečnih rata na sledeći način:


Prva rata u iznosu od 1000,00 (hiljadu) dinara u roku od 8 dana po potpisivanju ugovora,


Druga rata u iznosu od 1000,00 (hiljadu) dinara najkasnije do 31.10. ______, 


Treća rata u iznosu od 1000 (hiljadu) dinara najkasnije do 30.11. ______,


Četvrta rata u iznosu od 1000 (hiljadu) dinara najkasnije do 31.12. ______,


Peta rata u iznosu od 1000 (hiljadu) dinara najkasnije do 31.01. _______


Šesta rata u iznosu od 1000 (hiljadu) dinara najkasnije do 28.02. _______,