Primer ugovora o građenju stanova


UGOVOR O GRAĐENJU


zaključen dana ________  godine između:


INVESTITORA (NARUČILAC RADOVA): __________________________________ i


IZVOĐAČA RADOVA: _________________________________________________.


Ugovorne strane su se sporazumele u sledećem:PREDMET UGOVORA


Izgradnja jedne stambene zgrade od po 6 dvosobnih stanova lociranih u _________ u ul.  _____________________________________________ br. ______.
OBAVEZE UGOVORNIH STRANA


Investitor (naručilac radova) naručuje a izvođač se obavezuje da za račun investi-tora (naručioca radova) izgradi jednu stambenu zgradu od po 6 dvosobnih stanova lociranih u _____________________ na građevinskom zemljištu (investitora) u ul. __________________________ br. _____ na parceli top. br. ______k.o. ____________ u svemu prema građevinskoj dozvoli izdatoj od strane Skupštine opštine ________ ______________  od  __________________  godine.


Investitor se obavezuje da pre početka izvođenja radova preda izvođaču:


1) kompletnu projektnu dokumentaciju u 2 primerka,


2) dozvolu nadležnog organa za izvođenje radova (građevinska dozvola),


3) raščišćen teren za nesmetano izvođenje radova,


4) rezultate ispitivanja nosivosti zemljišta,


5) potvrdu nadzornog organa o izgrađenim temeljima i da se na temeljima može bez posledica sleganja nastaviti sa izvođenjem radova. Potvrda o ranije izgrađenim temeljima treba da sadrži i skicu izvedenih radova sa naznačenjem dimenzija temelja.


6) garanciju banke za isplatu ugovorenih radova u visini od ______________ dinara (garancija banke o obezbeđenosti sredstava za isplatu ugovorenih radova u visini od ____________________ dinara).