Primer ugovora o građenju - izvođenju radova na izgradnji objekata sekundarne infrastrukture u stambenom naselju


UGOVOR O GRAĐENJUUgovorne strane:


1) strana firma  __________________ (naručilac), koju zastupa __________________ .


2) domaće preduzeće ______________ (izvođač) koje zastupa __________________ .Predmet ugovora: 


Izvođenje radova na izgradnji objekata sekundarne infrastrukture u stambenom naselju tzv. Diplomatska kolonija


Član 1.


Naručilac ovim ugovorom poverava, a izvođač se prima i obavezuje da svojom radnom snagom, materijalom i mehanizacijom izvede savesno i stručno radove na izgradnji objekata sekundarnog opremanja u stambenom naselju tzv. Diplomatska kolonija u ___________________, i to: saobraćajna oprema, signalizacija, vodovod i kanalizacija, u svemu prema tehničkim propisima, standardima i normativima, koji važe za tu vrstu radova, odobrenoj tehničkoj dokumentaciji, usvojenoj i revidovanoj ponudi izvođača br. __________________ od ___________________ .Član 2.


Ugovorne strane saglasno utvrđuju predračunsku vrednost radova iz člana 1. ovog ugovora na iznos od _______ (i slovima ______), od čega:


- 2.1. Parking III


- 2.2. Ulica 7


- 2.3. Ulica 8


- 2.4. Saobraćajna oprema i signalizacija


- 2.5. Vodovod i kanalizacija


Vrednost radova iz prethodnog stava dobijena je na osnovu opisa količina i jedinačnih cena iz revidovane ponude Izvođača.