Primer obrasca ugovora o usvajanju i razvoju novog proizvoda


UGOVOR O USVAJANJU I RAZVOJU 

NOVOG PROIZVODA


Zaključen dana _________ u _______________________ između ugovornih strana:


1. ______________________________________

(u daljem tekstu: Naručilac)


2. ______________________________________

(u daljem tekstu: Izvršilac)


u sledećem sadržaju:


Član 1.


Izvršilac se obavezuje da za potrebe Naručioca izvrši u svemu na osnovu projekta funkcionalni model i prototip i prateću tehničku dokumentaciju uređaja za ________________________________ u fazama:

- da izradi 1 (jedan) funkcionalni model uređaja za _________________________


- da izvrši funkcionalna ispitivanja i sačini izveštaj o ispitivanjima sa osvrtom na ispunjenje zahteva funkcionalnosti iz pretprojekta, tehničkim zahtevima,


- da izradi konstrukcionu dokumentaciju za prototip uređaja,


- da izradi Tehnički opis uređaja,


- da izradi Privremeno uputstvo za rukovanje i održavanje uređaja.I faza:


1. Da prema KD izradi 4 (četiri) prototipa uređaja za _______________


2. Da izvrši isptivanja i sačini izveštaj o ispitivanjima sa osvrtom na ispunjenje zah-teva i tehničkih zahteva i konstrukcione dokumentacije za prototip.


3. Da izradi Privremeno uputstvo za rukovanje i održavanje prototipa da uporedo ispita ujednačenost nanetih slojeva na plastificiranim pločicama i keramičkim pločicama, uz izbor boja nanetih slojeva koje su najpostojanije.