Primer obrasca ugovora o prometnom franšizingu


UGOVOR O FRANŠIZINGU 

(PROMETNI)


Zaključen dana ___________ u ____________________ između ugovornih strana:


1. ____________________________________________________

(u daljem tekstu: Davalac franšizinga)


2. ____________________________________________________

(u daljem tekstu: Primalac franšizinga)u sledećem sadržaju:Član 1.


Davalac franšizinga, ovim ugovorom obezbeđuje Primaocu franšizinga pravo da, u skladu sa odredbama ovog ugovora otvori trgovinsku radnju u objektu koji mu se ustupa na privremeno korišćenje, da u njemu organizuje rad, da u svom poslovanju koristi ime i renome Davaoca franšizinga, da primenjujući utvrđenu tehnologiju rada posluje na način propisan od strane Davaoca franšizinga i da koristi sve prednosti sistema Davaoca franšizinga u obezbeđenju kvalitetnih roba koje su predmet delatnosti Primaoca franšizinga.Član 2.


Primalac franšizinga se obavezuje da, u objektu u ulici _____________ koji je dobio za obavljanje delatnosti, organizuje trgovinsku radnju, i to isključivo na način i pod uslovima utvrđenim Zakonom i ovim ugovorom.Član 3.


Primalac franšizinga preuzima na korišćenje objekat, iz člana 2. ovog Ugovora, u viđenom stanju. Eventualne rekonstrukcije i uređenje objekta vršiće se uz obostranu saglasnost a međusobne obaveze regulisati posebnim aneksom. Primalac franšizinga može poslovni prostor uređivati i opremati isključivo prema uputstvima i uz saglasnost Davaoca franšizinga, pridržavajući se pri tom utvrđenih standarda i teh-nologije.


Član 4.


Primalac franšizinga će u objektu iz člana 2. ovog ugovora otvoriti samostalnu trgovinsku radnju za promet na malo prehrambenom i industrijsko-neprehrambenom robom.


Trgovinska radnja iz stava 1. ovog člana poslovaće pod firmom Primaoca franšizinga. Firma će biti istaknuta na vidnom mestu, na posebnoj tabli manjeg formata i sadržaće sve bitne elemente utvrđene propisima.