Primer obrasca ugovora o konzorcijumu


UGOVOR O KONZORCIJUMU


Zaključen dana ________ u _____________________________________

između ugovornih strana:1. _____________________________________________________

(u daljem tekstu: član Konzorcijuma)


2. _____________________________________________________

(u daljem tekstu: član Konzorcijuma)


3. _____________________________________________________

(u daljem tekstu: član Konzorcijuma)


4. _____________________________________________________

(u daljem tekstu: član Konzorcijuma)


u sledećem sadržaju:


Član 1.


Predmet ovog ugovora je osnivanje Konzorcijuma pravnih lica (preduzeća) u cilju zajedničkog rada na realizaciji projekta gradilišta u __________ i radi usaglašavanja internog režima svoje organizacije i funkcija.


Član 2.


Ugovorna pravna lica (preduzeća) kao članovi Konzorcijuma zadržavaju svoju or-ganizacionu samostalnost i pravni subjektivitet.


Konzorcijum nema svojstvo pravnog lica već predstavlja udruživanje članova ___________________________________________ (navesti članove - preduzeća) radi postizanja cilja utvrđenog članom 1. ovog ugovora.Član 3.


Međusobna podela posla članova Konzorcijuma se utvrđuje tako da: