Primer obrasca ugovora o koncesiji


1. Vlada Republike Srbije, Beograd, Nemanjina broj 11 (u daljem tekstu: Koncedent ili imenovani državni organ) i


2. Inostrana firma _______________ iz ___________ (u daljem tekstu: Koncesionar).

                                                            (država i mesto)


Dana _________, _________ godine zaključili suUGOVOR O KONCESIJI


1. Predmet koncesije


Član 1.


Predmet ovog ugovora je davanje koncesije stranom licu ____________ za izgradnju objekta (pogona ili postrojenja) _________________________ na lokaciji, na teritoriji Opštine ________________________________.

Član 2.


Koncesiju strano lice za izgradnju objekta iz člana 1. ovog ugovora dobija na osnovu javne licitacije održane dana ________ 19 __ godine, saglasno odredbama Zakona o stranim ulaganjima.2. Vreme trajanja pripremnih radnji i koncesijeČlan 3.


Vreme trajanja koncesije određuje se na period od 30 godina, računajući od dana završenih pripremnih radnji za izgradnju objekta, odnosno pogona.Član 4.


Vreme trajanja pripremnih radnji za izgradnju objekta iz člana 1. ovog ugovora utvrđuje se na godinu dana u kom roku se imaju izvršiti sve pripremne radnje i obezbediti sredstva za izgradnju objekta.Član 5.