Primer obrasca ugovora o istraživanju i razvoju


UGOVOR O ISTRAŽIVANJU I RAZVOJUZaključen dana _________ u ___________________________________

između ugovornih strana:


1. ________________________________________________

(u daljem tekstu: Naručilac)


2. ________________________________________________

(u daljem tekstu: Izvršilac)


u sledećem sadržaju:


Član 1.


Naručilac poverava Izvršiocu, a Izvršilac se obavezuje da za potrebe i za račun Naručioca sačini funkcionalni model, prototip i tehničku dokumentaciju uređaja za _______________________ u svemu prema razvojnom programu, s kojim je Izvršilac upoznat i koji čini sastavni deo ovog ugovora (razvojne aktivnosti).


Cilj ugovora je da Izvršilac, izvršavajući razvojne aktivnosti, projektuje uređaj u svemu prema razvojnom programu. Smatraće se da je Izvršilac ispunio svoje ugovorne obaveze ako učini sve neophodno da postupa u skladu sa razvojnim programom te koristi poslednja dostignuća struke koja su mu na raspolaganju.


Izvršilac će posao iz člana 1. izvršiti u sledeće tri faze:


a) prva faza obuhvata sledeće obaveze:


- izrada jednog funkcionalnog modela,


- izvršenje ispitivanja i izrada izveštaja o ispitivanju (prema stavkama iz priloga uz ovaj ugovor),


- izrada konstrukcione dokumentacije za prototip uređaja,


b) druga faza obuhvata sledeće obaveze:


- izrada prototipa uređaja,


- ispitivanje prototipa i izrada izveštaja o ispitivanjima (prema stavkama iz priloga uz ovaj ugovor),