Primer obrasca ugovora o doradi i preradi - lohn posao


UGOVOR O DOPUNI I PRERADI 

(LOHN POSAO)


Zaključen dana ____________ u _________________ između ugovornih strana:


1. __________________________________________

(u daljem tekstu: Naručilac posla)


2. __________________________________________

(u daljem tekstu: Izvršilac posla)


u sledećem sadržaju:Član 1.


Predmet ovog ugovora je prerada, dorada i obrada (oplemenjivanje) materijala Naručioca posla i izrada 5.000 (pethiljada) ženskih kaputa u potpunosti prema uzorku koji je odobrio Naručilac ___________________________.


Naručilac posla _____________________ je dužan isporučiti kvalitetan materijal koji je neophodan za izradu ženskih kaputa najkasnije u terminima koji su navedeni u odgovarajućim odredbama ovog ugovora i u količinama koje su predviđene posebnim specifikacijama.

Izvršilac posla je obavezan blagovremeno u pogonima svojih komitenata izvršiti izradu 5.000 ženskih kaputa i isporučiti ih Naručiocu posla u svemu prema odredbama ovog ugovora.


Modeli, nacrti, šabloni i specifikacije priložene uz ovaj ugovor čine njegov sastavni deo.Član 2.


Cena izrade jednog ženskog kaputa je Din. ______________, što ukupno iznosi Din. ___________ (slovima: __________________________________). Minimalna količina jednog tipa ženskog kaputa je 300 (tristotine) komada.


Plaćanje se vrši 10 (deset) dana po prijemu robnih dokumenata preko Banke ______ kod koje je položena bankarska garancija na ukupnu cenu izrade ugovorene količine ženskih kaputa iz člana 1. ovog ugovora.


Član 3.


Naručilac ___________________ je dužan da dostavi Izvršiocu posla _____________ preciznu tehničku dokumentaciju, šablone i uzorke koji će koristiti prilikom prerade materijala - izrade ženskih kaputa od materijala Naručioca.


Uzorci, šabloni i modeli moraju biti overeni od Naručioca posla i snabdeveni merama izrade i razradom po veličinama za svaki model posebno u pismenom obliku.