Primer obrasca ekskluzivnog ugovora o licenci - patentni ugovor


EKSKLUZIVNI UGOVOR O LICENCI 

(patentni)


Zaključen dana ______________ u ____________________________

između ugovornih strana:


1. ____________________________________________________

(u daljem tekstu: Licensor)


2. ____________________________________________________

(u daljem tekstu: Licens)

u sledećem sadržaju:

Član 1.


Licensor je saglasan da licens patenta _________________ (upisati ime i br. patentne dokumentacije, odobrene od strane odgovarajuće nacionalne ustanove, u SRJ - Zavod za patente) po ovoj licenci ekskluzivno proizvodi, daje u najam i prodaje proizvode na području i za vreme trajanja ovog ugovora.


Licensor će na zahtev Licensa preneti licencu u obliku koji Licensu odgovara u pogledu korišćenja. Ekskluzivna licenca na području predstavlja isključivo pravo korišćenja patenta ____________ Licensa prema trećim licima, odnosno predstavlja neopozivu izjavu da preneti predmet nije objekt zaštite drugog patenta.


Ugovorne strane ustanovile su da je predmet ugovora zaštićen u ________________ za period od _________________. Na osnovu toga ugovorni predmet ne predstavlja pretendovanje u prava trećih lica.


Član 2.


Sve proizvode ili njihove delove, proizvedene od strane Licensa, on može koristiti ili prodavati na ugovorom dogovorenom području. Licensor je vlasnik prava industrijske svojine na tom području i na osnovu toga Licens će mu plaćati naknadu za licencu.


Član 3.


Licensu je obezbeđeno pravo na prenošenje sublicenci na treća lica _________ pod uslovom da to prethodno odobri Licensor.


Sublicenca koja proizilazi iz ovog ugovora biće neekskluzivna i neprenosiva.


Licens odgovara Licensoru za plaćanja prodatih sublicenci.


Licens bsublicensoru ne obezbeđuje informacije koje prevazilaze ovim ugovorom dogovoren obim. U slučaju da Licens pogreši, Licensor ne odgovara za obaveze predviđene ovim ugovorom. Ukoliko sublicensor ne izvrši plaćanja sublicence, Licens je dužan da tekuće obaveštava Licensora i da započne odgovarajuće postupke.


Sublicenca će trajati do ____________ (najmanje dan manje od predviđenog trajanja ovog ugovora).