Primer konkretnog ugovora o građevinskim radovima: ugrađivanje i montaža uređaja, postrojenja, opreme i završnih radova na objektu


UGOVOR O GRAĐENJUzaključen između:


1) Preduzeća ______________________________________ u _________________ .


2) Preduzeća _____________________________________ u ______________________ (dalje: investitor), koje zastupa direktor ___________________________ .


3) Preduzeća ____________________________________ u ______________________ (dalje: izvođač radova) koje zastupa direktor ___________________ na sledeći način:


PREDMET UGOVORA


Član 1.


Predmet ovog ugovora su građevinski radovi, ugrađivanje i montaža uređaja, postrojenja i opreme i završni radovi na objektu ________________________________ u _____________. Obim i vrsta ovih radova bliže su određeni investiciono-tehničkom dokumentacijom. Izvođač radova se obavezuje da ove radove izvede prema važećim propisima, tehničkim propisima, investiciono-tehničkoj dokumentaciji i ovom ugovoru i da po završenim radovima, objekat preda investitoru.Član 2.


Izvođač je dužan da blagovremeno prouči investiciono-tehničku dokumentaciju na osnovu koje se izvode radovi i da ako bude trebalo, od investitora blagovremeno zatraži objašnjenje nedovoljno jasnih detalja. Investitor je dužan da postupi po ovakvim zahtevima izvođača blagovremeno, kako ne bi došlo do zastoja u toku radova. Objašnjenja se daju u pismenoj formi.


Zahteve za objašnjenja podnosiće u ime izvođača ___________________________, a objašnjenja u ime investitora davaće _________________________________.


Zahtevi za objašnjenja i data objašnjenja upisuju se u građevinski dnevnik.


Član 3.


Investitor ima pravo da u toku izvođenja radova menja investiciono-tehničku dokumentaciju.


Član 4.


Izvođač radova će izvesti i viškove radova i naknadne radove na objektu iz člana 1. ovog ugovora koji se pojave u toku građenja.


Viškovima se smatraju oni radovi koji po vrsti spadaju u ugovorene, ali koji prelaze obim radova predviđen investiciono-tehničkom dokumentacijom.