Preliminarni ugovor


PRELIMINARNI UGOVOR


zaključen dana 14. IX 1996. g. između Stambene zadruge _____________ kbr. 120. koju zastupa direktor _____________ (u daljem tekstu "Zadruga") i _____________ iz Beograda, ul. _____________ (u daljem tekstu "Zadrugar").


I


Zadruga se obavezuje da će izgraditi, a Zadrugar preuzeti porodičnu kuću u nizu tip     "P-6", površine 100 m2 bruto korisnog prostora u naselju "Zadružni ogranak", na predviđenom kbr. 19. na delu K.P. 917/K.O.  Kuća je 10 po redu računajući od ulaska u ogranak, tj. od zapada prema istoku. Površina parcele je oko 200 m2.


II


Porodična kuća iz čl. I. ovog ugovora izgradiće se po "robau" sistemu, tj. u smislu čl. Zakona o izgradnji objekata a prema građevinskoj dozvoli i tehničkom opisu i biće predata Zadrugaru do kraja 1996. g.


III


Predračunska vrednost kuće iz čl. I. ovog ugovora iznosi _______ dinara (slovima: _______ dinara). Zadrugar se obavezuje da će u roku od 30 dana od dana potpisa ovog ugovora uplatiti najmanje 50% ugovorenog iznosa iz stava 1. ovog člana u korist žiro računa Stambena zadruga kbr. 120. na žrn. br: _______ kod banke _________.


IV


Po ovom preliminarnom ugovoru Zadrugar izjavljuje da se odriče prava na tržišne kamate na uplaćena sredstva.


V


Po utvrđivanju definitivnih elemenata za sklapanje konačnog ugovora o međusobnim imovinskim pravima i obavezama, kojim će se utvrditi i svi ostali međusobni odnosi, Zadruga će pozvati Zadrugara na sklapanje toga ugovora.


Zadruga dozvoljava Zadrugaru da može uknjižiti pravo vlasništva izgrađene kuće u zemljišnim knjigama opštinskog suda i bez ikakvog njihovog daljeg pristanka, ali tek nakon isplate ukupne cene koštanja izgradnje kuće.