Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova


Na osnovu člana 24. stav 3. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/2005 i 61/2005), i člana ______ Statuta _______________________________________________, 

                                         (pun naziv statuta ili dr. osnovnog akta) 


direktor _____________________________________, dana _______ godine, doneo je

                          (naziv i adresa poslodavca) P R A V I L N I K


O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVAI. OPŠTE ODREDBE


Član 1.


Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova (u daljem tekstu: Pravilnik), kod poslodavca __________________________________________________ (u daljem tekstu: poslodavac),

                          (naziv i sedište poslodavca)


uređuje se organizacija rada kod poslodavca, organizacioni delovi i njihov delokrug, sistematizacija poslova, vrsta poslova, vrsta i stepen stručne spreme i drugi posebni uslovi za rad na tim poslovima, utvrđuju se poslovi pri čijem vršenju zaposleni ima posebna ovlašćenja i odgovornosti, uređuju se način rukovođenja i funkcionalna povezanost organizacionih delova, odgovornost za izvršavanje poslova i zadataka, kao i druga pitanja od značaja za organizaciju i rad poslodavca. 


Član 2.


Kod poslodavca se obavljaju poslovi ______________________________________________

___________________________________________________________________________.Član 3.


Organizacija rada, organizacioni delovi i njihov delokrug, sistematizacija i vrste poslova utvrđuju se u skladu sa Statutom i drugim opštim aktima poslodavca, prema tekućim i perspektivnim potrebama i planovima rada i razvoja poslodavca, tako da se obezbedi jedinstvo procesa rada, puna zaposlenost i racionalno korišćenje znanja i sposobnosti zaposlenih.


Poslove iz delatnosti poslodavca zaposleni obavljaju primenom jedinstvene tehnološke, ekonomske i organizacione povezanosti, u skladu sa zahtevima standarda koje je poslodavac prihvatio (utvrdio).Član 4.